Skip to main content

Додонов О. Г., Ланде Д. В. Оброблення інформації // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. – Режим доступу: esu.com.ua/article-74670

Рубіш В. М., Гасинець С. М., Дуркот М. О., Макар Л. І., Пісак Р. П., Стефанович В. О., Ясінко Т. І., Костюкевич С. А., КостюкевичК. В. Вплив лазерного випромінювання та парів ртуті на структуру аморфних плівок Se100–xTex // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2022. Т. 24. № 2. С. 3-10.

Анотація

Методом раманівської спектроскопії досліджено структуру ближнього порядку номінально чистих і витриманих у парах ртуті аморфних плівок Se100–xTex (0 ≤ x ≤ 15). Встановлено, що матриця номінально чистих плівок побудована в основному структурними угрупованнями Se8 і містить спіралевидні ланцюжки Sen різної протяжності, в яких частина атомів Se заміщена атомами Te. Процес заміщення Se на Te супроводжується зміщенням смуги при 236 см–1 в раманівському спектрі аморфної плівки Se в ділянку 210–214 см–1 у спектрах плівок Se100–xTex. При певних режимах лазерного опромінення (λзб = 532 нм) плівки системи селен-телур кристалізуються. Модифікування аморфних плівок Se100–xTexртуттю призводить до формування в їхній матриці кристалічних включень селеніду ртуті.

Додонов О. Г., Путятін В. Г., Куценко С. А., Сенченко В. Р., Додонов Є. О. Застосування сценарного підходу при розробці управлінських рішень (на прикладі сценарію управління корабельним з’єднанням) // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2022. Т. 24. № 2. С. 24-42.

Анотація

Розглянуто проблемні питання, що пов’язані із використанням принципів і положень системного аналізу у сфері вирішення задач підготовки складних управлінських рішень на прикладі сценарію управління корабельним з’єднанням. Серед методів системного аналізу доцільним є використання сценарного підходу, адже він дозволяє побудувати та порівняти альтернативні варіанти розвитку процесів. Практична реалізація такого підходу відбувається завдяки застосуванню моделюючого комплексу, який забезпечує методологію прогону циклів імітаційного моделювання з метою оцінки реалістичності кожного із варіантів розвитку сценарію. Як математичний апарат використано Мережу Байєса, що дає можливість відобразити в моделі процесу причинно-наслідкові зв’язки між різними чинниками (подіями) процесу та змінами середовища. Кінцевою метою сценарного підходу є формування управлінських рішень, які ґрун-туються на розрахунках імовірності виникнення різних варіантів розвитку сценарію при настанні тих чи інших подій, а також кількісної оцінки ефективності будь-якого рішення. Ефективність застосування сценарного підходу продемонстровано при формуванні складних управлінських рішень на прикладі вирішення задач управління корабельним з’єднанням.

Кузьмичов А. І., Чернецька Ю. В., Шестаков В. А.Пошук і аналіз чутливості часових оптимальних планів постачання енергетичних ресурсів із застосуванням надбудови SolverTable // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2022. Т. 24. № 2. С. 62-71.

Анотація

Розглянуто проблематику практичного застосування оптимізаційного моделювання для задач енергетичного менеджменту. Запропоновано підхід до формування оптимізаційної моделі розподілу ресурсу у середовищі Excel, що враховує фактор часу, адже енергоспоживання має знач-ну нерівномірність протягом доби, тижня, року, і відповідно рішення щодо оптимального плану постачання енергетичних ресурсів приймаю-ться на підставі прогнозованих обсягів їхнього споживання у наступних часових періодах та з урахуванням особливостей функціонування джерел енергії. Для аналізу чутливості часових оптимальних планів до зміни вхідних даних моделі застосовано спеціалізовану надбудову SolverTable, що доповнює функціонал стандартної надбудови Розв’язувач (Excel Solver) і допомагає в інтерпретації результатів багаторазових обчислювальних експериментів для прийняття раціональних управлінських рішень. Модель апробовано на реальних даних для визначення оптимального плану закупівлі електричної енергії, у публікації наведено ілюстративний приклад.

V.O. Yukhymchuk, V.M. Rubish, V.M. Dzhagan, O.M. Hreshchuk, O.F. Isaieva, N.V. Mazur,
M.O. Durkot, A.A. Kryuchyn, V.K. Kyrylenko, V.M. Novichenko, V.V. Kremenytskyi, Z.V. Maksimenko, M.Ya. Valakh. Surface-enhanced Raman scattering of As2S3 and Se thin films formed on Au nanostructures // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2023. V. 26, No 1. P. 049-058
Abstract.

The effect of plasmonic nanostructures (NSs) on the Raman spectra and underlying structural changes in thin chalcogenide films is investigated. Several tens of nanometers thick As2S3 and Se films were deposited by thermal sputtering on glass and surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) substrates based on gold nanostructures for comparison. The films on glass were practically not detectable by the Raman spectroscopy. Using gold NSs as the substrates enabled reliable registration of the Raman spectra of both the As2S3 and Se films. The registered Raman spectra contained all the features usually present in the films with the thicknesses ~1 μm or more. Based on our analysis of the spectra obtained at different excitation wavelengths, we may conclude that the SERS chemical mechanism makes the main contribution to the enhancement of the Raman signal from chalcogenide films. Adjustment of the parameters of SERS substrates to tune their plasmon band position in resonance with the excitation laser radiation enables increasing the plasmonic enhancement  contribution. Besides the effect of enhancement, localized plasmon resonance in the gold NSs causes local heating of the chalcogenide film around them leading to local structural transformations, which can be controlled using the Raman spectra.

Li chen, Zhao Yanqing, Yu Junfeng, Zhang Mingjun, Dmytro Lande. Research on keyword extraction of policy using word vector and TextRank //Modern Computer, 2023. - Vol. 29. - No. 2. pp. 68-72. DOI: 10.3969/j.issn.1007.1423.2023.02.009 http://dwl.kiev.ua/art/moco/moco_art.pdf

Dmitry Lande, V. Shchutsky, E. Shnurko-Tabakova, L. Strashnoy. Event Prediction Technique Based on Correlation Mapping and Fourier Decomposition // Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4372251 DOI: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4372251
(February 27, 2023). - 8 p.

Dmytro Lande, Olexiy Novikov, Dmytro Manko. The analysis of cybersecurity subject area terms based on the information diffusion model // Theoretical and Applied Cybersecurity. - Vol. 4. - Issue 1 (2022). DOI: https://doi.org/10.20535/tacs.2664-29132022.1.274122

Abstract

This research describes a comparison of the information diffusion model, built on the basis of cellular  automata with the real statistics the dynamics of the use of terms from the field of cybersecurity in the  information flows of the Internet. The inform ation diffusion model is used with different parameters  of the intensity of the information propagation. The cross -correlation of dynamics of the dissemination  of new information in the model with the dynamics of the occurrence of concepts of the real subj ect  area has been calculated. A high correlation dynamic of the terms occurrence with the dynamics given  by the model at the selected parameters is shown. The research results allow fixing the model  parameters that can further perform forecasting. The adva ntage of the information diffusion model  based on cellular  automata is the simplicity and clarity of a small number of parameters, and the  ability to change them in accordance with the data on the ctual occurrence of special terminology in  information flo ws. The dynamics of the information diffusion model under various parameters allows  us to determine centroids for the subsequent clustering of domain terms.

Beibei Xu, Valeriy Kuzminykh, Shiwei Zhu, Junfeng Yu, Mingjun Zhang, Sisi Li, Dmytro Lande.Research on library construction driven by multi-technology integration // In: Proceedings Volume 12462, Third International Symposium on Computer Engineering and Intelligent Communications (ISCEIC 2022); 124620K (2023) doi.org/10.1117/12.2660850