Skip to main content

ОГОЛОШЕННЯ

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад : наукового співробітника відділу систем оптичної реєстрації інформації за спеціальністю 05. 13.05 “ Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування” та  молодшого наукового співробітника відділу оптичних носіїв інформації за спеціальністю 05. 13.05 “ Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування”.

Перелік документів, що подаються для участі в конкурсі:

1) письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що засвідчує особу;

3) заповнену особову карту ( анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки;

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження

наукового ступеня , присвоєння вченого звання , військового квитка( для

військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх

п’яти років у у вітчизняних та / або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях ( далі – наукові праці), зокрема , опублікованих:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

у іноземних( міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних науко-метричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошені адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

монографії (розділи у колективних монографіях);

посилання на наукові онлайн-профілі;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у науковій установі, в якій оголошується конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

У разі подання документів , визначених підпунктами 1 – 8 пункту 11

Порядку, на зазначену в оголошені адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді ( формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень та репутацію ( характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата , зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які подані або надіслані поштою кандидатом після закінчення встановленого строку їх подання, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Строк прийняття заяв та документів 30 календарних днів від дня оприлюднення оголошення . Датою оголошення конкурсу є дата оприлюднення оголошення.

Адреса Інституту: 03113, м. Київ – 113, вул.. Шпака ,2. Відділ кадрів тел..044 454 21 54,  начальник відділу кадрів Кравченко Ніна Іванівна

ОГОЛОШЕННЯ

Антонова Євгена Євгеновича, виконуючого обов’язки провідного наукового співробітника відділу № 101, затверджено з 12 січня 2021 р. на посаді провідного наукового співробітника  відділу № 101 за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» у зв’язку з проходженням конкурсу .

Підстава: протокол № 1 від 12.01.2021р. засідання Конкурсної комісії ІПРІ НАНУ,

                    витяг з протоколу № 20 від 26.01.2021р.засідання Вченої ради ІПРІ НАНУ.