Skip to main content

Відділ 102. ВІДДІЛ ЦИФРОВИХ МОДЕЛЮЮЧИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЦИФРОВИХ МОДЕЛЮЮЧИХ СИСТЕМ

Завідувач відділу
Додонов Олександр Георгійович,
Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор

Наукові напрями  досліджень відділу
Фундаментальні дослідження з теоретичних основ і прикладних методів створення комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах. Методи та системи підтримки прийняття рішень. Теоретичні основи і прикладні методи комп’ютерного моделювання.

Основні наукові задачі

 • Дослідження з теорії інформаційно-аналітичних систем і розробка методів побудови інформаційно-аналітичних систем різного призначення. 
 • Дослідження з теорії живучості складних систем. 
 • Дослідження та розробка методів та засобів забезпечення живучості інформаційно-аналітичних систем. 
 • Дослідження і розробка методів і засобів побудови підсистем управління і адміністрування територіально-розподілених комп’ютерних мереж.
 •  Дослідження, створення та впровадження інформаційних технологій для корпоративних комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем.
 • Дослідження та розробка технологій підтримки аналітичної діяльності в автоматизованих системах організаційного управління.
 • Дослідження і розробка методів та засобів комп’ютерного моделювання.
 • Дослідження та розробка методів захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах.
 • Дослідження та створення технологій безпечної роботи з інформаційним ресурсом у розподілених системах.

Основні наукові досягнення та їх впровадження

 • вперше в світі запропоновано принципи побудови цифрових аналогів для вирішення задач на графах та мережах, які були використані у технічних рішеннях для серійних спеціалізованих аналогових та гібридних обчислювальних машин і запатентовані у США, ФРН, Франції та Японії;

 • вперше розроблено методологію створення паралельно-послiдовних обчислювальних систем з динамiчною реконфігурацією для розв'язання задач органiзацiйного керування та планування, на засадах якої були створені проблемно-орiєнтовні обчислювальні машини i системи "Структура-1", "Структура-2", "Структура-3", "Структура-4", "ТВК";

 

 • запропоновано нові методи моделювання складних процесів, на основі яких були створені та впровадженi система моделювання ДИСИМ, розподiлена iнформацiйна система галузевої обчислювальної мережi "СЕТИС", обчислювальна система для розв'язання задач оперативно-органiзацiйного керування "ДИСУП", комплекс технiчних засобiв системи керування та iндикацiї телевiзiйної системи тренажно-моделюючого комплексу для Центру пiдготовки космонавтiв iм. Ю.О.Гагарiна;

 • розроблено засади нового наукового напрямку - теорiї живучостi комп’ютерних систем, що викладені у 8 монографіях і більш, ніж у 100 наукових працях;

 • науково обґрунтовано концепцію і розвинуто методологію створення спеціалізованих комп’ютерних моделюючих комплексів систем організаційного управління (СОУ) для розв’язання завдань удосконалення та адаптації технології та методики автоматизації процесів управління, поліпшення структури конкретної СОУ, а також напрацьовано методи та засоби для навчання та тренажу спеціалістів й посадових осіб, що працюватимуть на АРМах автоматизованих СОУ спеціального призначення;

 • вперше в Україні сформульовано наукові засади вирішення проблеми інформаційної безпеки країни, які були використані при створенні Концепції інформаційної безпеки України (1998р.), Концепції державної інформаційної політики України (2001р.), Концепції створення системи забезпечення інформаційної безпеки ДПС України (2002р.), Концепції інформаційної політики з питань євроатлантичної інтеграції України (2004р.); Концепції розвитку інформаційного суспільства в Україні (2005);

 • створено і впроваджено Урядову інформаційно-аналітичну систему з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС), що є постійно діючою системою, засоби якої дозволяють узагальнювати інформацію щодо надзвичайних ситуацій з усієї України, забезпечувати виконання довідкових й аналітичних функцій, а також проводити прогнозування та моделювання виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій, оцінку збитків, планування заходів з попередження таких ситуацій, координацію й контролювання дій з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 • вперше в Україні сформульовано як комплексну міждисциплінарну наукову проблему впливу інформаційних технологій на розвиток сучасного суспільства, що всебічно опрацьовується науково-практичним об’єднанням «Інформаційні технології та безпека». З 2001 року щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та безпека», у роботі якої брали участь провідні фахівці з 14 країн світу;

 • розроблено навчальний курс «Живучість складних систем», який викладається у НТУУ «Київський політехнічних інститут», Міжнародному науково-навчальному центрі ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем.

Результати теоретичних досліджень використано у розробці 20 впроваджених комп’ютерних системах різного призначення

За результатами наукових досліджень захищено 8 докторських і 24 кандидатських дисертації.

Отримано 5 патентів (США, ФРН, Франції, Японія), більше 80 авторських свідоцтв.

Видано 24 монографії та навчальних посібника, більш як 500 статей у провідних фахових виданнях.

4 співробітника відділу є лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки.

Найвагоміші досягнення останніх років, отримані спільно з відділом №202

 • Запропоновано і розвинуто концепцію створення і впровадження автоматизованих систем організаційного управління (СОУ) підвищеної живучості для забезпечення безперервності процесів управління критичними об’єктами та інфраструктурами, унеможливлення розвитку надзвичайних ситуацій, що призводять до значних матеріальних і людських втрат.
 • Запропоновано усі проектні рішення опрацьовувати на спеціалізованих моделюючих комплексах, що з впровадженням автоматизованої СОУ стають важливим аналітичним ресурсом. Удосконалено технології та методики автоматизації процесів управління, поліпшення структури СОУ, напрацьовано методи та засоби для навчання та тренажу спеціалістів й посадових осіб.
 • Запропоновано методологію побудови системи керування знаннями, основою якої є технологія комп‘ютерного моделювання аналітичної діяльності, що враховує особливості опису моделей знань та процедур логічного виведення нових знань.
 • Запропоновано моделі  представлення  знань, а також алгоритми сценарного аналізу. Запропонованоудосконалену модель системи моніторингу, агрегування і узагальнення інформації, в основу якої покладено принцип фільтрації результатів, і новий принцип побудови адаптивного документального сховища, що полягає в налаштуванні на інформаційні потреби користувачів.
 • Виконано низку науково-технічних розробок систем спеціального призначення. У співробітництві з фахівцями Китайської Народної Республіки, Киргизстану, Російської Федерації. В останні роки розробки і впровадження комп’ютерних систем спеціального призначення, зокрема і тих, у яких брали участь фахівці інших держав, проводились на засадах у певному сенсі нової концепції – концепції створення моделюючих комплексів систем організаційного управління.